Đò mưa

Xin trời đừng đổ mưa mau Để em chèo lái niềm đau sang bờ Xin đừng đổ tạt cơn mưa Để không ướt lạnh câu thơ tật nguyền HUY BA Read more »