4 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Quảng cáo

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có quyết định công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Quảng cáo thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Quảng cáo được sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch gồm 4 Thủ tục hành chính cấp tỉnh:

1- Thủ tục tiếp nhận hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng-rôn;

2- Thủ tục cấp giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam;

3- Thủ tục cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam;

4- Thủ tục cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/01/2024.

Nguồn: Cổng Thông tin điện tử Chính phủ | Hoa Hoa

Recommended For You