Bộ Thông tin và Truyền thông lên kế hoạch triển khai Chiến lược an toàn, an ninh mạng quốc gia

Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) đã có Quyết định số 566/QĐ-BTTTT ban hành Kế hoạch hành động triển khai thực hiện Chiến lược an toàn, an ninh mạng quốc gia, chủ động ứng phó với các thách thức từ không gian mạng đến năm 2025, tầm nhìn 2030.

Kế hoạch ban hành nhằm tổ chức triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 964/QĐ-TTg ngày 10/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược an toàn, an ninh mạng quốc gia, chủ động ứng phó với các thách thức từ không gian mạng đến năm 2025, tầm nhìn 2030 (Chiến lược).

Theo kế hoạch, Bộ TT&TT đặt mục tiêu đến năm 2025, tỷ lệ người sử dụng Internet có cơ hội tiếp cận hoạt động nâng cao nhận thức, kỹ năng và công cụ bảo đảm an toàn, an ninh mạng đạt 80%.

Đến năm 2025, tốc độ tăng trưởng doanh thu thị trường an toàn thông tin mạng hàng năm đạt 20-30%.

Tỷ lệ doanh thu sản xuất/nhập khẩu các sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin mạng đến năm 2025 đạt 70%.

Đến năm 2025, tỷ lệ làm chủ hệ sinh thái sản phẩm an toàn thông tin Việt Nam (23 nhóm sản phẩm); tỷ lệ hệ thống thông tin cấp độ 3, 4, 5 của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và địa phương được phân loại và thực hiện bảo vệ theo cấp độ đạt 100%.

Để đạt được các mục tiêu trên, trong năm 2023, Bộ TT&TT sẽ xây dựng văn bản hướng dẫn, đôn đốc các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xây dựng và triển khai kế hoạch giai đoạn 2022 – 2025 và kế hoạch hàng năm, triển khai các nhiệm vụ trọng tâm về an toàn thông tin mạng trong năm 2023.

Bên cạnh đó, tổ chức Hội nghị nhằm phổ biến và hướng dẫn cho các bộ, ngành, địa phương và các tổ chức liên quan về: nội dung Chiến lược; hướng dẫn các nhiệm vụ trọng tâm và phương thức triển khai; xác định các chỉ tiêu và đánh giá kết quả triển khai Chiến lược hàng năm.

Tổ chức 5 đoàn hướng dẫn, kiểm tra hoạt động triển khai Chiến lược An toàn, An ninh mạng quốc gia

Trên cơ sở các mục tiêu, nhiệm vụ của Chiến lược, Bộ TT&TT giao Cục An toàn thông tin xây dựng bộ tiêu chí áp dụng với các bộ, ngành, địa phương để đánh giá kết quả triển khai Chiến lược hàng năm. Giúp Bộ Thông tin và Truyền thông có thể quản trị thực thi Chiến lược và giúp các bộ, ngành, địa phương nhận định rõ tình hình, tiến độ triển khai Chiến lược tại bộ, ngành, địa phương. Kết quả đánh giá cũng có thể phân loại, xếp hạng tình hình triển khai Chiến lược của các cơ quan.

Trong năm 2023, Bộ TT&TT sẽ tổ chức 5 đoàn công tác hướng dẫn, kiểm tra hoạt động triển khai Chiến lược An toàn, An ninh mạng quốc gia, chủ động ứng phó với các thách thức từ không gian mạng đến năm 2025, tầm nhìn 2030.

Tháng 11/2023, Bộ TT&TT sẽ tổ chức Chiến dịch làm sạch mã độc không gian mạng 2023; tổ chức Chương trình đào tạo nâng cao kiến thức và kỹ năng bảo đảm an toàn thông tin cơ bản (tháng 7/2023)…

Nguồn: Cổng Thông tin điện tử Chính phủ

Recommended For You