Cổng dịch vụ công Bộ GTVT được xếp hạng A

Thông tin tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2023 và triển khai kế hoạch năm 2024 của Bộ GTVT về công tác chuyển đổi số, Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thắng cho biết, Bộ GTVT xác định chuyển đổi số là xu thế tất yếu khách quan.

Do đó, tập thể lãnh đạo Bộ thường xuyên chỉ đạo, chủ trì họp định kỳ hàng tháng để giải quyết khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện, thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng Chính phủ điện tử, chuyển đổi số do Bộ trưởng làm Trưởng ban.

Đồng thời, năm vừa qua Bộ cũng phê duyệt Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số lĩnh vực đường bộ giai đoạn 2023-2025, định hướng đến năm 2030” và Đề án “Ứng dụng côngnghệ thông tin, chuyển đổi số trong quản lý và điều hành công tác đăng kiểm của Cục Đăng kiểm Việt Nam”.

Hoàn thành 6/6 chỉ tiêu Chính phủ giao về chính phủ điện tử

Năm 2023, Bộ GTVT đã hoàn thành 6/6 chỉ tiêu và 23/25 nhiệm vụ (đạt tỷ lệ 92%) Chính phủ giao về xây dựng chính phủ điện tử, chuyển đổi số.

Trong đó, Bộ GTVT đã đạt một số kết quả nổi bật như: Hoàn thành bổ sung 79 dịch vụ công trực tuyến, hiện Cổng dịch vụ công Bộ GTVT đang cung cấp 319 dịch vụ/418 thủ tục hành chính (đạt 76,3%); cơ bản hoàn thành 4 bộ cơ sở dữ liệu dùng chung về kết cấu hạ tầng giao thông, phương tiện, người điều khiển phương tiện và doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực giao thông vận tải.

Theo đánh giá của Bộ Thông tin và Truyền thông, Cổng dịch vụ công Bộ GTVT được xếp hạng A trong khối các Bộ, ngành.

Đặc biệt, Bộ GTVT cũng đưa vào sử dụng nền tảng chia sẻ, tích hợp dữ liệu để kết nối, khai thác dữ liệu của 4 Bộ, ngành đồng thời chia sẻ dữ liệu của Bộ GTVT với 6 bộ, 34 địa phương. Đến nay, ngành giao thông đã chia sẻ 45,63 triệu dữ liệu (tăng 1,5 lần so với năm 2022); đã hoàn thành chuyển đổi công nghệ từ IPv4 sang IPv6 đối với hệ thống công nghệ thông tin dùng chung.

Trong năm, Bộ GTVT cũng đã hoàn thành 4/4 nhiệm vụ trọng tâm được giao tại Đề án 06, gồm: chia sẻ dữ liệu giấy phép lái xe, chia sẻ dữ liệu đăng kiểm phương tiện; đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến đổi GPLX; kết nối hệ thống giải quyết thủ tục hành chính Bộ GTVT với chia sẻ dữ liệu quốc gia về dân cư; xây dựng kho số hoá kết quả thủ tục hành chính.

Hoàn thành cơ sở dữ liệu dùng chung về giao thông

“Bộ GTVT phấn đấu trong năm 2024, Bộ cơ bản hoàn thành bộ cơ sở dữ liệu dùng chung về kết cấu hạ tầng giao thông, phương tiện, người điều khiển phương tiện, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực GTVT”, Bộ trưởng cho biết.

Tiếp tục rà soát, tái cấu trúc quy trình dịch vụ công để cung cấp các dịch vụ công trực tuyến toàn trình theo hướng cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục, mẫu đơn, tờ khai điện tử. Hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao về dịch vụ công trực tuyến.

Tập trung nâng cấp, hoàn thiện và hiện đại hoá hạ tầng công nghệ thông tin của các đơn vị thuộc Bộ, xây dựng nền tảng điện toán đám mây dùng riêng Bộ GTVT, kết nối với nền tảng điện toán đám mây Chính phủ.

Bên cạnh đó, Bộ sẽ tiếp tục rà soát nhu cầu kết nối, khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và xây dựng kế hoạch thực hiện. Đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động quản lý, giám sát phương tiện, người điều khiển phương tiện, tổ chức giao thông để tạo thuận lợi trong hoạt động vận tải, giảm tai nạn giao thông, hướng tới quản lý, điều hành các lĩnh vực này dựa trên dữ liệu số.

Nguồn: Cổng Thông tin điện tử Chính phủ | Phan Trang

* Hình bìa: Cổng dịch vụ công Bộ GTVT được xếp hạng A trong khối các Bộ, ngành. Ảnh: mt.gov.vn

Recommended For You