Ban hành Chương trình hành động phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 189/NQ-CP về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 30/1/2023 của Bộ Chính trị về phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ phát triển bền vững đất nước trong tình hình mới.

Để thực hiện thắng lợi mục tiêu của Nghị quyết số 36-NQ/TW, Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng các bộ, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tập trung chỉ đạo thực hiện 5 nhiệm vụ, giải pháp:

– Thống nhất nhận thức về phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trong tình hình mới;

– Xây dựng, hoàn thiện pháp luật, cơ chế, chính sách phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học;

– Tập trung phát triển, ứng dụng hiệu quả công nghệ sinh học trong sản xuất và đời sống;

– Xây dựng nguồn nhân lực công nghệ sinh học, tăng cường đầu tư cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học;

– Hợp tác quốc tế về công nghệ sinh học.

Nguồn: Cổng Thông tin điện tử Chính phủ

Recommended For You