Bảng lương mới của sĩ quan Quân đội khi tăng lương cơ sở từ ngày 1/7 tới

Từ ngày 1/7, sĩ quan Quân đội sẽ hưởng mức lương thế nào sau khi tăng lương cơ sở khoảng 30%, từ 1,8 triệu đồng/tháng lên 2,34 triệu đồng/tháng?

Căn cứ Điều 1 Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam 1999 quy định về sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam như sau: Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam (sĩ quan) là cán bộ của Đảng Cộng sản Việt Nam và Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, hoạt động trong lĩnh vực quân sự, được Nhà nước phong quân hàm cấp úy, cấp tá, cấp tướng.

Bảng lương sĩ quan Quân đội theo cấp bậc quân hàm được thực hiện theo Mục 1 Bảng 6 ban hành kèm theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP. Mức lương cơ sở hiện hành là 1,8 triệu đồng/tháng.

Từ ngày 1/7 tới, mức lương cơ sở sẽ tăng từ 1,8 triệu đồng/tháng lên 2,34 triệu đồng/tháng.

Hiện mức lương của sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam được tính theo công thức: Mức lương = Mức lương cơ sở x Hệ số lương hiện hưởng.

Như vậy, mức lương của sĩ quan Quân đội từ ngày 1/7/2024 sẽ tăng so với quy định cũ, cụ thể như sau:

* Đáng chú ý, Chính phủ đề xuất thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở từ ngày 1/7/2024; chưa bãi bỏ mức lương cơ sở và hệ số lương hiện nay. Trong thời gian chưa đủ điều kiện thực hiện 9 loại phụ cấp mới, tiếp tục thực hiện các loại phụ cấp hiện hành.

Như vậy, bên cạnh mức lương hưởng hằng tháng, sĩ quan Quân đội nhân dân cũng được hưởng phụ cấp thâm niên (tính theo mức lương hiện hưởng và thời gian phục vụ tại ngũ) cộng với phụ cấp công vụ và phụ cấp chức vụ lãnh đạo.

Nguồn: Cổng Thông tin điện tử Chính phủ

Recommended For You