Chạm

  Chạm…
  Bờ dĩ vãng
  Ngầm đau
  Chạm…
  Đêm trăn trở
  Ngả màu tóc sương
   
  Mềm môi
  Cạn chén hồ trường
  Mới hay
  Vết xước dặm đường trải qua
   
  Ta về…
  Chạm lại bóng ta
  Nửa là
  Thực thể
  Nửa là
  Hư không!

  KIM HOA

  Recommended For You