Công bố 5 thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Gia đình

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có quyết định công bố thủ tục hành chính mới ban hành và bị bãi bỏ trong lĩnh vực Gia đình thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Theo đó, có 5 thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Gia đình thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch gồm:

3 thủ tục hành chính cấp tỉnh:

 • 1- Cấp lần đầu Giấy chứng nhận đăng ký thành lập của cơ sở cung cấp dịch vụ trợ giúp phòng, chống bạo lực gia đình;
 • 2- Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký thành lập của cơ sở cung cấp dịch vụ trợ giúp phòng, chống bạo lực gia đình;
 • 3- Cấp đổi Giấy chứng nhận đăng ký thành lập của cơ sở cung cấp dịch vụ trợ giúp phòng, chống bạo lực gia đình.

2 thủ tục hành chính cấp xã (Thủ tục hành chính cấp huyện đối với địa phương không tổ chức chính quyền cấp xã):

 • 1- Cấm tiếp xúc theo Quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã;
 • 2- Hủy bỏ Quyết định cấm tiếp xúc.

18 thủ tục hành chính trong lĩnh vực Gia đình bị bãi bỏ

Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Gia đình thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch gồm:

Bãi bỏ 12 thủ tục hành chính cấp tỉnh gồm:

 • 1- Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của UBND cấp tỉnh);
 • 2- Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của UBND cấp tỉnh);
 • 3- Thủ tục đổi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của UBND cấp tỉnh);
 • 4- Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của UBND cấp tỉnh);
 • 5- Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của UBND cấp tỉnh);
 • 6- Thủ tục đổi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của UBND cấp tỉnh);
 • 7- Thủ tục cấp giấy chứng nhận nghiệp vụ về chăm sóc nạn nhân bạo lực gia đình;
 • 8- Thủ tục cấp giấy chứng nhận nghiệp vụ tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình;
 • 9- Thủ tục cấp thẻ nhân viên chăm sóc nạn nhân bạo lực gia đình;
 • 10- Thủ tục cấp lại thẻ nhân viên chăm sóc nạn nhân bạo lực gia đình;
 • 11- Thủ tục cấp thẻ nhân viên tư vấn phòng, chống bạo lực gia đình;
 • 12- Thủ tục cấp lại thẻ nhân viên tư vấn phòng, chống bạo lực gia đình.

Bãi bỏ 6 thủ tục hành chính cấp huyện (thẩm quyền của UBND cấp huyện) gồm:

 • 1- Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình;
 • 2- Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình;
 • 3- Thủ tục đổi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình;
 • 4- Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình;
 • 5- Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình;
 • 6- Thủ tục đổi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/12/2023.

Nguồn: Cổng Thông tin điện tử Chính phủ

Recommended For You