Đặc trưng Sài Gòn

Mùa này mùa gió mùa giông
Nước sông thì lớn nước đồng thì cao
Nước theo lối phố chảy vào
Đường đi nước ngập làm sao mà chừa?

Sài Gòn không thể không mưa
Như em không thể không ưa chồng mình
Đôi khi cũng có bất bình
Nhưng không thể lấn chữ tình bên trong.

Ngày nay nói tạc chữ đồng
Người ta sẽ nghĩ chuyện không bình thường
Tôi thì tôi biết em thương
Chuyện người ta nói ngoài đường mặc ai.

Sài Gòn không thể mưa dai
Như em không thể giận hoài với anh
Tuổi nào tuổi cũng đầu xanh
Sài Gòn mưa nắng đã thành đặc trưng.

TRÀ KIM LONG

Recommended For You