Hỗ trợ doanh nghiệp tham gia chuỗi giá trị khu vực và toàn cầu

Tại tỉnh Lâm Đồng, thời gian qua kinh tế tư nhân trong lĩnh vực nông nghiệp đã thể hiện được trình độ canh tác, ứng dụng khoa học công nghệ thông minh, công nghệ số trong tất cả các khâu từ quy trình theo dõi, cảnh báo thời tiết; kiểm soát tiểu khí hậu, dinh dưỡng đến truy xuất nguồn gốc, quản lý sản phẩm, nhờ đó đã giúp cho nền nông nghiệp địa phương từng bước tham gia mạng lưới sản xuất, chuỗi giá trị khu vực và toàn cầu.

Lâm Đồng hiện đã hình thành các vùng sản xuất hàng hóa tập trung, củng cố, hoàn thiện gắn chặt với công nghiệp chế biến sau thu hoạch; hình thành nhiều mô hình trung tâm sau thu hoạch; thu hút đầu tư chế biến nông sản quy mô lớn. Cùng với đó, các yếu tố bền vững trong quan hệ sản xuất trong nông nghiệp tiếp tục được đổi mới; hình thức liên kết trong sản xuất, tiêu thụ nông sản giữa doanh nghiệp và người sản xuất; tỷ lệ nông sản được tiêu thụ qua hợp đồng và hình thức liên kết tăng mạnh.

Toàn tỉnh hiện có 65.300 ha sản xuất đạt tiêu chí công nghệ cao, giá trị sản xuất nông nghiệp công nghệ cao đạt bình quân 430 triệu đồng/ha, giá trị sản xuất trên đơn vị diện tích canh tác rau ứng dụng công nghệ thông minh đạt trên 2 tỷ đồng/ha/năm; sản xuất hoa ứng dụng công nghệ IoT đạt từ 3 – 8 tỷ đồng/ha/năm.

Ứng dụng công nghệ trong nông nghiệp công nghệ cao.

Song song đó, tỉnh Lâm Đồng còn thực hiện hỗ trợ các doanh nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp xây dựng mô hình sản xuất và chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật; thực hiện cơ chế chính sách hỗ trợ thu hút đầu tư vào nông nghiệp; hỗ trợ hình thành và phát triển 223 chuỗi liên kết với 30.000 hộ liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp và kiểm soát chất lượng theo chuỗi an toàn, đáp ứng năng lực cạnh tranh quốc tế.

Hoàng Á

Recommended For You