Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh tiếp tục đổi mới để phát triển

  Trong nhiệm kỳ VII (2019 – 2024), Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật TP.HCM (Liên hiệp hội) tiếp tục đổi mới, phấn đấu trở thành tổ chức chính trị – xã hội vững mạnh, là chỗ dựa tin cậy của Thành ủy và Ủy ban Nhân dân TP.HCM trong sự nghiệp tập hợp, đoàn kết và phát huy trí tuệ, sức sáng tạo của đội ngũ trí thức khoa học – công nghệ, góp phần tích cực vào công cuộc xây dựng thành phố và cả nước.

  Một là, tập trung các nguồn lực và giải pháp xây dựng Liên hiệp hội trở thành tổ chức chính trị – xã hội vững mạnh.

  – Vai trò tổ chức chính trị – xã hội của Liên hiệp hội thể hiện chủ yếu ở việc tập hợp, đoàn kết và phát huy trí tuệ, sức mạnh sáng tạo của đội ngũ trí thức khoa học – công nghệ nhằm: (1) Đóng góp nhiều ý kiến có giá trị vào các dự thảo chính sách, luật pháp, chương trình phát triển kinh tế – xã hội của thành phố và cả nước; (2) Quán triệt sâu sắc và thực hiện có hiệu quả đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các chủ trương của Thành ủy và UBND TP.HCM; (3) Tham gia tích cực với trách nhiệm cao vào đời sống chính trị – xã hội của thành phố và đất nước, đa dạng hóa các hình thức tập hợp, đoàn kết trí thức, tăng cường đại đoàn kết dân tộc, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

  – Xây dựng các hội thành viên và các đơn vị trực thuộc trở thành những tổ chức xã hội – nghề nghiệp vững mạnh, phục vụ tích cực cho phát triển kinh tế – xã hội, văn hóa của thành phố và cả nước (nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi về cơ chế, chính sách để các hội thành viên, các đơn vị trực thuộc tham gia phục vụ sản xuất, kinh doanh, tổ chức cuộc sống và sinh hoạt dân cư đô thị, nâng cao dân trí, chăm sóc sức khỏe cộng đồng…).

  Hai là, không ngừng nâng cao năng lực và đẩy mạnh hoạt động chuyên môn, nghề nghiệp trong lĩnh vực phổ biến thông tin và tri thức; tư vấn, phản biện và giám định xã hội, nghiên cứu khoa học và bảo vệ môi trường.

  – Nâng cao chất lượng thông tin và tri thức, đa dạng hóa các nội dung và hình thức hoạt động thông tin, tuyên truyền, phổ biến kiến thức khoa học, pháp luật, đạo đức, văn hóa, giáo dục, y tế… đến các tầng lớp Nhân dân. Định hướng nội dung, tăng cường hoạt động của Nhà văn hóa khoa học và Báo Khoa Học Phổ Thông; đồng thời, phối hợp chặt chẽ với các bản tin, tập san, website, tạp chí của các hội thành viên và các đơn vị trực thuộc để định hướng tư tưởng và nâng cao chất lượng thông tin phục vụ xã hội.

  – Chủ động tư vấn, tham mưu, góp ý kiến với lãnh đạo thành phố về chủ trương, chính sách liên quan đến phát triển khoa học – công nghệ, giáo dục – đào tạo, văn hóa và con người, chính sách sử dụng và tôn vinh trí thức. Đồng thời, chủ động đề xuất và tổ chức thực hiện tư vấn, phản biện, giám định xã hội đối với các dự án lớn của thành phố. Để tư vấn, phản biện và giám định xã hội có hiệu quả, Liên hiệp hội cần chú trọng hơn nữa đến việc xây dựng cơ sở dữ liệu khoa học và đội ngũ chuyên gia đa ngành, liên ngành và chuyên ngành cùng quy chế sử dụng, đãi ngộ chuyên gia.

  – Đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển và ứng dụng công nghệ mới, bảo vệ môi trường theo hướng “Bảy chương trình đột phá” của thành phố. Trước hết, tập trung ưu tiên phục vụ các chương trình: nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; giảm ùn tắc giao thông và tai nạn giao thông; giảm ngập nước và ô nhiễm môi trường; chỉnh trang và phát triển đô thị. Đồng thời, tập trung nghiên cứu một số đề tài cung cấp cơ sở khoa học và thực tiễn phục vụ nhiệm vụ tư vấn, phản biện, giám định xã hội và nâng cao năng lực toàn diện của Liên hiệp hội.

  Ba là, không ngừng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của Liên hiệp hội, các hội thành viên và các đơn vị trực thuộc.

  – Đổi mới nội dung và cách thức, phương pháp hoạt động của Liên hiệp hội, các hội thành viên và các đơn vị trực thuộc theo hướng chuyên môn hóa, chuyên nghiệp hóa trên cơ sở tôn trọng tư duy độc lập, sáng tạo, phát huy tự do dân chủ trong các hoạt động khoa học; tạo môi trường thân thiện, thuận lợi và cơ chế thích hợp để thu hút và phát huy năng lực sáng tạo của đội ngũ trí thức khoa học – công nghệ.

  – Liên hiệp hội chủ động phối hợp, điều hòa hoạt động trên cơ sở tôn trọng các quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của các hội thành viên và các hội viên. Đồng thời, sâu sát và nắm bắt nhu cầu, tâm tư, nguyện vọng của trí thức; đánh giá và sử dụng đúng, đãi ngộ và tôn vinh hợp lý giá trị trí thức sẽ là động lực thúc đẩy sức sáng tạo của đội ngũ trí thức khoa học – công nghệ.

  – Hoạt động của Liên hiệp hội cần thường xuyên quán triệt sâu sắc quan điểm của Đảng về trí thức và hội trí thức, bám sát những chỉ đạo của Thành ủy, UBND thành phố và lãnh đạo Liên hiệp hội Việt Nam; tranh thủ sự hỗ trợ của các sở, ban, ngành thành phố. Đồng thời, tăng cường liên kết, hợp tác với các viện nghiên cứu, các trường đại học và Liên hiệp hội các tỉnh, thành ở phía Nam trong lĩnh vực nghiên cứu, hội thảo khoa học, tư vấn, phản biện và giám định xã hội.

  Như vậy, “Đoàn kết – Đổi mới – Phát triển” là phương châm hành động để xây dựng Liên hiệp hội thành tổ chức chính trị – xã hội vững mạnh, các hội thành viên và các đơn vị trực thuộc thành các tổ chức xã hội – nghề nghiệp hữu ích, góp phần xây dựng thành phố và cả nước.

  PGS.TS. NGUYỄN THẾ NGHĨA

  (Phó chủ tịch Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật TP.HCM)

  Recommended For You