Phát minh và sáng chế

“Phát minh” là phát hiện, tìm thấy một vật thể hay một hiện tượng thiên nhiên vẫn hiện hữu từ trước mà con người chưa biết. “Sáng chế” là nghĩ ra, chế... Read more »

Công nghệ vi khuẩn

Phát minh vi khuẩn ăn dầu. Năm 1972, Ananda Chakrabarty dùng kỹ thuật gen thiết kế được một vi khuẩn nuốt dầu, qua đó phát minh vi trùng đăng ký bản quyền... Read more »
Ad Widget