Công nghệ vi khuẩn

Phát minh vi khuẩn ăn dầu. Năm 1972, Ananda Chakrabarty dùng kỹ thuật gen thiết kế được một vi khuẩn nuốt dầu, qua đó phát minh vi trùng đăng ký bản quyền... Read more »