Thành phố Hồ Chí Minh bảo tồn cảnh quan kiến trúc đô thị trên địa bàn

  UBND TP.HCM vừa yêu cầu Sở văn hóa và thể thao báo cáo về công tác bảo tồn di sản và cảnh quan kiến trúc đô thị trên địa bàn.

  Qua đó, đánh giá việc thực hiện Quyết định số 30/2011/QĐ-UBND ngày 19/5/2011 của UBND thành phố về chế độ hỗ trợ hoạt động cho các di tích và trợ cấp thường xuyên cho cán bộ, viên chức bảo tàng, thư viện trong thời gian qua.

  Bên cạnh đó, ngay trong tháng 1/2020 phải trình UBND thành phố quy chế bảo vệ, phát huy giá trị di tích lịch sử – văn hóa trên địa bàn cũng như danh mục kiểm kê di tích lịch sử – văn hóa giai đoạn 2021 – 2025.

  Sở văn hóa và thể thao cũng được giao tăng cường kiểm tra, quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử – văn hóa, kịp thời ngăn chặn và xử lý nghiêm mọi hành vi xâm phạm di tích; đẩy mạnh công tác đào tạo nguồn nhân lực phục vụ hoạt động bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa; tập trung tu bổ, tôn tạo và phát huy giá trị di tích; quản lý nghiêm hoạt động bảo quản, tu bổ di tích.

  Sở quy hoạch – kiến trúc được yêu cầu tổ chức tổng kết việc thực hiện Quyết định số 2751 ngày 29/5/2013 của UBND thành phố về chương trình hành động trong công tác bảo tồn cảnh quan kiến trúc đô thị trên địa bàn trong tháng 11/2019.

  T.L

  Recommended For You