Ước thầm

  Ước gì…
  có một bờ vai
  cho em được
  tựa đêm dài
  người ơi!
   
  Không còn
  nước mắt buồn rơi
  niềm riêng 
  cũng chẳng rối bời
  đa mang
   
  Ước gì…
  đẹp giấc mơ hoang
  cho lòng em
  luôn ngập tràn
  tiếng yêu
   
  Chẳng cần đong đếm
  bao nhiêu
  mà xin
  nhẹ bước dưới chiều
  chung đôi…
   
  MẶC SINH

  Recommended For You