Cánh chuồn xưa có về?

  Bất ngờ em-cỏ-dại
  Nở đóa hồng cao sang
  Tiễn một người lên phố
  Gầy rạc lá đa làng.

  Đành bỏ bến đò ngang
  Nỡ quên vầng trăng ước
  Cánh buồm xuôi vội vàng
  Còn dội con sóng ngược?

  Đâu có cầu Ô thước
  Mà mắt xanh lệ hồng
  Dễ gì ai vớt được
  Tiếng quạ chìm đáy sông.

  Đời khúc sâu khúc nông
  Tháng năm trôi biền biệt
  Lạ rồi quen, ở riết
  Đất khách thành đất quê…

  Cầm như phải bùa mê
  Gió chẳng hoài hương mới
  Cỏ tương tư còn đợi
  Cánh chuồn xưa có về?

  NGUYỄN NGỌC HƯNG

  Recommended For You