Hình như

Hình như vừa đánh mất mình
Cứ lơ ngơ giữa mông mênh biển tình
Hình như mình chả là mình
Hoàng hôn nhòa nhợt bình minh nhợt nhoà!

Hình như mình rời khỏi ta
Hay là ta đã bay ra khỏi mình?
Hình như chợt bất thình lình
Quay đi quay lại thấy mình rỗng không?

Diệu Anh

Recommended For You