Phát huy vai trò của đội ngũ trí thức khoa học – công nghệ trong sự nghiệp xây dựng TP.HCM

  Trong mọi thời đại lịch sử, tri thức luôn là nền tảng tiến bộ xã hội và đội ngũ trí thức luôn là lực lượng nòng cốt sáng tạo và truyền bá tri thức. Nhận thức sâu sắc vai trò của đội ngũ trí thức và sức mạnh của khoa học – công nghệ (nhất là thành tựu của cách mạng công nghiệp 4.0 hiện nay), Đảng cộng sản Việt Nam khẳng định:

  “Trí thức Việt Nam là lực lượng lao động sáng tạo đặc biệt quan trọng trong tiến trình đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước… Xây dựng đội ngũ trí thức vững mạnh là trực tiếp nâng tầm trí tuệ của dân tộc, sức mạnh của đất nước, nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng và chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị. Đầu tư xây dựng đội ngũ trí thức là đầu tư cho phát triển bền vững”.

  Sinh ra và trưởng thành trong lòng dân tộc, trí thức Việt Nam nói chung và ở TP.HCM nói riêng luôn gắn bó với dân tộc, có những đóng góp quan trọng trong sự phát triển đất nước. Nhiều thế hệ trí thức, nhiều nhà khoa học đã nêu những tấm gương sáng về yêu nước, thương dân, làm việc hết lòng vì nước, vì dân. Do vậy, họ được dân rất mực tin yêu, quý trọng và tôn vinh là “hiền tài”.

  Hiện nay, trong bối cảnh toàn cầu hóa, cách mạng khoa học – công nghệ, nhất là tác động mạnh của cách mạng công nghiệp 4.0 và ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, sự nghiệp xây dựng TP.HCM hiện đại, văn minh, nghĩa tình yêu cầu phải phát huy cao độ vai trò của đội ngũ trí thức khoa học – công nghệ; đồng thời, không ngừng củng cố, nâng cao vai trò và uy tín của tổ chức Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật cùng các hội thành viên.

  Trong điều kiện hiện nay, phát huy vai trò của đội ngũ trí thức khoa học – công nghệ không chỉ là nêu cao tính tiên phong trong việc nhận thức và phổ biến những thành tựu của cách mạng công nghiệp 4.0, mà còn là gương mẫu áp dụng những thành tựu của cách mạng công nghiệp 4.0 vào thực tiễn (sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, tổ chức cuộc sống, bảo vệ môi trường, quản lý phát triển xã hội, y tế, văn hóa, giáo dục…). Lực lượng trí thức khoa học – công nghệ ở thành phố cần đi đầu, thực hiện sứ mệnh lịch sử là dẫn dắt, định hướng xã hội thích ứng với cách mạng công nghiệp 4.0; dự báo, nắm bắt và hiện thực hóa cơ hội do tác động của cách mạng công nghiệp 4.0 mang lại để phát triển thành phố thông minh, hiện đại.

  GS.TS. Nguyễn Văn Phước – Chủ tịch Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật TP.HCM.

  Nâng cao vai trò của đội ngũ trí thức khoa học – công nghệ gắn liền với việc không ngừng nâng cao vai trò và uy tín của Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật TP.HCM (thành viên tích cực của Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM). Dưới tác động của cách mạng công nghiệp 4.0, cần tập trung các nguồn lực và giải pháp xây dựng Liên hiệp hội trở thành tổ chức chính trị – xã hội vững mạnh (làm lực lượng nòng cốt trong việc sáng tạo và phổ biến tri thức, tư vấn và phản biện xã hội, góp phần hoạch định chính sách trong lĩnh vực phát triển khoa học – công nghệ, giáo dục – đào tạo, y tế và đãi ngộ, tôn vinh trí thức). Đồng thời, phải “biến” Liên hiệp hội thành ngôi nhà chung ấm áp, có khả năng tập hợp, đoàn kết và phát huy sức sáng tạo của các lực lượng trí thức khoa học – công nghệ, tạo ra “quyền lực mềm”, năng lực nội sinh để nhận thức và ứng dụng những tiến bộ của cách mạng công nghiệp 4.0, góp phần tích cực xây dựng thành phố hiện đại, văn minh, nghĩa tình.

  Xuân Tân Sửu đang đến, kính chúc TP.HCM liên tục phát triển với sức trẻ mùa xuân, “cùng cả nước, vì cả nước” vươn tới tầm cao mới!

  GS.TS. NGUYỄN VĂN PHƯỚC
  (Chủ tịch Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật TP.HCM)

  Recommended For You