Chờ em

Em hứa về. Sao em chẳng về? Ta chờ đợi mãi bước em đi Thời gian như nước xuôi giòng chảy Chỉ thấy trường giang sóng biệt ly. Ta chờ em đã... Read more »