Biển chiều và em

Biển hát cùng em tiễn vội chiều
Con thuyền bỏ bến cuộn dòng xiêu
Vần thơ ngủ muộn buồn chăn chiếu
Chén tửu phiền đêm lạnh nhiễu điều

Kệ ảnh vô hồn thương dáng liễu
Mâm mồi thất lễ đợi người yêu
Bàn tay một thuở từ nay thiếu
Cũng bởi vì dây tuột cánh diều

Lê Cảnh Tiến

Recommended For You