Đến năm 2030, đất sản xuất nông nghiệp hữu cơ đạt từ 2,5 – 3%

  Đề án phát triển nông nghiệp hữu cơ giai đoạn 2020 – 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

  Theo đó, nếu như đến năm 2025, đất sản xuất nông nghiệp hữu cơ đạt từ 1,5 – 2%; giá trị sản phẩm trồng trọt và nuôi trồng thủy sản hữu cơ trên một đơn vị diện tích cao gấp 1,3 – 1,5 lần so với sản xuất phi hữu cơ; thì đến năm 2030, đất sản xuất hữu cơ nông nghiệp đạt từ 2,5 – 3%; giá trị sản phẩm trồng trọt và nuôi trồng thủy sản hữu cơ trên một đơn vị diện tích cao gấp 1,5 – 1,8 lần so với sản xuất phi hữu cơ.

  Như vậy trong 5 năm, diện tích đất sản xuất nông nghiệp hữu cơ tăng 1% và giá trị sản phẩm trồng trọt và nuôi trồng thủy sản tăng 0,2 – 0,3%.

  Đề án cũng đề ra mục tiêu, sản xuất và tiêu thụ phân bón hữu cơ trong nước đạt 3 triệu tấn vào năm 2020 và tăng dần trong các năm tiếp theo, tăng tỷ lệ sản phẩm phân bón hữu cơ trong tổng sản phẩm phân bón lên 15% năm 2025; đồng thời, tăng số lượng thuốc bảo vệ thực vật sinh học trong danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng lên trên 30%.

  Để đạt mục tiêu trên, phải thực hiện một số nhiệm vụ như: phát triển các vùng sản xuất nông nghiệp hữu cơ tập trung và các sản phẩm hữu cơ chủ lực; phát triển đa dạng các hình thức tổ chức sản xuất sản phẩm hữu cơ; nghiên cứu phát triển và ứng dụng công nghệ trong nông nghiệp hữu cơ; phát triển các tổ chức chứng nhận, hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn và quy trình kỹ thuật; tăng cường chế biến, tiêu thụ và xuất khẩu sản phẩm hữu cơ.

  VỸ PHƯỢNG

  Recommended For You