Chuyện cò cuốc

Con cò có cái cổ cong cong
Có cao cặp cẳng cũng chinh chòng
Cò cao cò cắn con chút chỉu
Cắn chi cậu cuốc… chẻo cheo còng!

Cò, cuốc, cong, cao cũng chuyện chim
Có cánh có chân cũng chết chìm
Cãi cọ chỉa chi cho chua chát
Con cò, con cuốc cũng cùng… cha chim!

CƯ CỦ CẢI, 7/2015

Xem thêm: Qùa tặng cho em
Soi gương
Nhớ con
Nhớ cố tri

Recommended For You